Contact us

Pawit laser clinic (1st branch)

ติดคูเมืองเชียงใหม่ แจ่งกระตั้ม ใกล้ตลาด ประตูเชียงใหม่
เลขที่ 146/2-3 ถนนราชเชียงแสน
ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Tel : 053 – 270761